söndag, oktober 14, 2007

Grattis Göran!

I fredags åkte jag ner till Lund och var med när min PTS kollega Göran Lennartsson disputerade vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet.

Göran försvarade sin avhandling bra och hans opponent Mikael Winninge från Umeå universitet gav avhandlingen en hel del beröm även om en del kritik också levererades. Kritiken verkade dock i de flesta fall vara begränsad till de punkter där Göran och Mikael hade olika uppfattningar och slutsatser. Göran försvarade som sagt sin avhandling väl och var även redo att erkänna brister i sitt arbete när sådant uppdagades, vilket hedrar honom .

Under disputationsfesten på Siriusorden annonserade betygsnämnden att Görans avhandling enhetligt hade godkänts. Grattis Göran till denna prestation och grattis Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium (PTS) till ytterligare en teologi doktor i kollegiet! En stor framgång!

Görans avhandling har rubriken: "Refreshing & Restoration, Two Eschatological Motifs in Acts 3:19-21." Här följer ett abstrakt på svenska (avhandlingen är skriven på engelska):

Denna avhandling söker innebörden av de båda uttrycken i Apg 3:19-21, "den tid ... så vi får vila ut" och "den dag då allt ... blir upprättat" (Bibel 2000).

Dessa båda motiv är eskatologiska och ingår i ett tal som aposteln Petrus i Lukas framställning håller på tempelplatsen i Jerusalem i början av 30-talet. Undersökningen av dessa två uttryck är historisk, frasernas betydelse undersöks i sitt historiska sammanhang. Angreppssättet är lyssnar/läsorienterat där frågeställningen gäller hur den ursprunglige lyssnaren/läsaren uppfattade budskapet. För att komma närmare denna betydelse av de båda fraserna behöver den tänkta/möjliga lyssnaren definieras. Därefter väljs metod för att kartlägga målgruppens möjliga referensramar.

Analys av mottagare (lyssnargrupp) ger omedelbart vid handen att källmaterialet (kapitel tre i Apostlagärningarna) involverar minst två åhörargrupper, dels lyssnarna till Petrus predikan på tempelplatsen, dels de ursprungliga mottagarna av Apostlagärningarna. Genom diskussion kommer denna avhandling fram till att den första lyssnargruppen bestod av fromma judar som av Petrus kommunicerades till på ett semitiskt språk, sannolikt hebreiska. Den andra lyssnargruppen representeras av Theofilos som mottagare av Lukas samlingsverk Lukas-Apostlagärningarna. Mottagarna förutsätts vara insatta i den allmänhellenistiska kulturen liksom den judiska. Kommunikationsspråket är grekiska och miljön någonstans i den hellenistisk-romerska världen.

Metoden att närmare söka bestämma dessa båda gruppers referensramar är synkron, och relevanta texter väljs ut för att om möjligt spegla mottagarnas förmåga till reception. För den semitiska miljön är kriterierna texter (eller traditioner) på semitiska språk som var tillgängliga under första århundradet. För diasporamiljön är kriterierna dels texter som härrör från första århundradet tillgängliga på grekiska, dels att de är av både judisk och mer allmänhellenistiskt karaktär. Dessa texter analyseras utifrån tre aspekter: synen på messiasgestalten och motiven 'tid av vila', respektive 'upprättelse'. Avhandlingens undersökning gäller även hur dessa båda uttryck förstås som en del av det totala teologiska perspektiv som Lukas-Apostlagärningarna utgör.

Resultatet som undersökningen kommer fram till, är att Lukas ansluter sig till ett eskatologiskt grundmönster som återfinns i den judiska samtiden. Jesus är Messias Davids son, den i den judiska miljön mer vanliga messiasrollen. I Lukas framställning är den messianska eran redan närvarande och manifesterar sig framför allt genom Andens närvaro i den Jesustroende gemenskapen. Detta korresponderar mot motivet 'tider av vila'. Messias roll att upprätta fred och ordning på jorden (motivet 'upprättelse av allt') blir för Lukas realiserat i och med Jesu återkomst.
Om du är intresserad av att läsa Görans avhandling, kan du säkert beställa boken direkt av honon via mail: glen@crossnet.se.

3 kommentarer:

David Nyström sa...

Intressant. Roligt för PTS också...

Stefan Green sa...

Ja, det är verkligen roligt för PTS och en uppmuntran i arbetet att bygga upp en bra pastorsutbildning inom svenska pingströrelsen.

Anonym sa...

Hoppas att avhandlingen hjälper till att återställa tron på att Jesus verkligen ska återställa allting när han kommer för att instifta det Messianska Riket med allt vad det innebär (Jes 11 m.fl.) Den tron håller på att raseras i Sverige inte minst genom annars bibeltrogna bibelforskare :=((